Masnadieri, 2016

Ladri Noi Tremate o Miseri

Carlo, First Act

Francesco, First Act